ANBI

20210304 Financiele verantwoording ANBIHet gebiedsplatform beschikt over een ANBI status.

Stichting Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden
RSIN 8218.64.038

Adres:
Melkweg 6A
2971 VK Bleskensgraaf
info@gebiedsplatform.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Vacant
Vice voorzitter:
Jan Boele
Penningmeester:
Gerrit de Jong
Algemeen bestuur:
Arie Bassa
Jacques Verhagen
Harmen Akkerman

Doelstelling / Missie:
Het gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil in de breedte en in de diepte een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de regio. Het gaat hierbij niet alleen om waarborgen en versterken van de landschappelijke kwaliteiten, die vooral te maken hebben met de natuur, het landschap en de agrarische sector. Het bevorderen van cultuurhistorische, archeologische, economische en recreatief-toeristische waarden is evenzeer van belang.

Aan deze taakstelling ligt de opvatting ten grondslag dat de landschappelijke kwaliteit verder reikt dan de esthetische kwaliteit, het ‘plaatje’, van het landschap. Het beeld van het landschap wordt immers in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop het in economisch opzicht wordt benut. Daarnaast moet het landschap een toereikend ecologische kwaliteit hebben.

Er is daarom sprake van landschappelijke kwaliteit wanneer het landschap zich op functioneel-economisch gebied duurzaam kan
ontwikkelen en zowel esthetisch als ecologisch waardevol is. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen de bewoners er met plezier leven en werken. De kwaliteit van het landschap is ook van betekenis voor mensen van buiten het gebied met het oog op de mogelijkheden voor recreatief en toeristisch medegebruik. Daar komt bij dat een aantrekkelijk landschap de weerbaarheid van het gebied verhoogt, Een dergelijk landschap is immers beter bestand is tegen uitholling van binnenuit en ingrepen van bovenaf.
Het gebiedsplatform is voornemens vorm en inhoud te geven aan de beoogde activiteiten door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op de vitaliteit van de regio. Het is de bedoeling in dit kader niet alleen aandacht te besteden aan beleidszaken, maar ook met zaken die verband houden met de uitvoering van het beleid.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden die het beleid bepalen zullen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Gebiedsplatform Algemeen
Het Gebiedsplatform hield in 2019 één plenaire bijeenkomsten met haar achterban. Op 13 november
is tijdens de bijeenkomst gesproken over “Het Gebiedsplatform als initiator van gebiedsontwikkelling”.
Tijdens deze avond zijn een 3 tal initiatieven gepresenteerd. We hebben de achterban toegelicht welke
rol het gebiedsplatform bij deze initiatieven heeft gespeeld. Na afloop van deze presentaties zijn we in
gesprek gegaan over de rol die het Gebiedsplatform voor de verschillende organisaties in de achterban
kan zijn.
Tijdens de Fokveedag in Hoornaar op 5 oktober hebben we de cursus “Waard om te weten” onder de
aandacht gebracht, daarnaast is deze dag gebruikt om het Gebiedsplatform meer onder de aandacht
te brengen bij de bezoekers.

Vrijkomende agrarische bebouwing
In 2018 is de basis gelegd voor de bouwstenen over de vrijkomende agrarische bebouwing, Er zijn in
2019 vijf bijeenkomsten geweest met de werkgroep VAB waarin ambtenaren van de
gemeente Molenlanden en vertegenwoordigers van het Gebiedsplatform (Arie Bassa, Gerrit
de Jong, Marieke Kok en Jan Boele) zitting hebben. Het betreft de voorbereiding van een
beleidsdocument dat in 2020 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Omliggende
gemeenten hebben aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in dit beleid en het na vaststelling
door de gemeente Molenlanden te willen overnemen. Dat is ook ons doel omdat we een
regionaal beleid hiervoor willen. Dat sluit ook aan bij de wens van Teunis Jacob Slob,
bestuurlijk trekker van opgave Agrarische Economie, waar dit thema onder valt. In september
2019 hebben Teunis Jacob Slob en Jan Boele dit voorgenomen beleid gepresenteerd aan de
aanwezigen bij de RMA-bijeenkomst in De Til in Giessenburg. Een belangrijke conclusie daar
was dat de aanwezigen zeer geïnteresseerd zijn in dit beleid en erop wachten. Dit jaar maken
we het slotakkoord door het te laten vaststellen. Een mooi resultaat van samenwerking tussen
maatschappelijk middenveld en politiek.

Cursus “Waard om te weten”
In januari 2020 startte de cursus Waard om te Weten met 30 cursisten.De cursus kent 8 onderdelen en zou doorlopen tot en met 21 maart 2020. Op zaterdag 28 maart
stond een examen gepland waarna de cursisten en certificaat zouden ontvangen en zich vanaf dat
moment Waardkenner mochten noemen. Helaas gingen de bijeenkomst van 21 en 28 maart 2020
niet door vanwege de coronacrisis en moeten we wachten op het moment dat we weer met een
grotere groep bij elkaar kunnen komen. Zoals het er nu naar uitziet is dit op zaterdag 4 juli 2020.
Na evaluatie met cursisten en docenten bereiden we ons voor op de start met de volgende groep van
30 cursisten die al weer gereed staat. Dat zal waarschijnlijk in januari 2021 het geval zijn.
Ook ambtenaren van de gemeente Molenlanden en basisscholen uit de regio hebben belangstelling
getoond voor dit mooie traject! Met hen zijn we in gesprek over de vormgeving.
Het initiatief van deze cursus kwam vanuit een bijeenkomst met achterban van het Gebiedsplatform
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden op 18 April 2018. Het jaar 2019 is gebruikt om met een groot
aantal aangesloten leden van het Gebiedsplatform de voorbereiding van de cursus op te pakken.

Samenwerking Staatsbosbeheer:
Vanaf het voorjaar van 2019 is regelmatig overleg geweest met vertegenwoordigers van het
waterschap Rivierenland en de gemeente Molenlanden over het behoud van de Donkse brug
als verbinding van de gescheiden polder Langenbroek in Streefkerk/Brandwijk. Het behoud
wordt ondersteund door de bewoners van de Donk en ruim 300 mensen die hun
handtekening bij een van de bewoners hebben geplaatst. Het eerste signaal voor behoud
kwam van Staatsbosbeheer waarna het direct door het Gebiedsplatform breder is opgepakt.
We bevinden ons nu in het laatste stadium op weg naar behoud. Er staat een stichting in
oprichting gereed die het beheer en onderhoud voor haar rekening wil nemen. Een mooi
voorbeeld van betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld vanuit het
Gebiedsplatform. Die maatschappelijke betrokkenheid komt ook tot uiting in het behoud van het zogenaamde
Broekse boerderijtje in Brandwijk. Dit is een nog authentiek boerderijtje uit ongeveer 1880.
Dit dreigde te sneuvelen omdat dit niet tot de corebusiness van Staatsbosbeheer behoort.
Samen met omwonenden is hard gewerkt aan een plan om dit boerderijtje te behouden en
exploitabel te maken voor de toekomst. Er zijn ook verkenning geweest met de coördinator
van Leader Polders met Waarden.

Commissie Natuur en Landschap/ Commissie Beeldkwaliteit
Door het verlies van Teus heeft het Kernteam mede besloten om de commissie Natuur en Landschap
en Commissie Beeldkwaliteit samen te voegen tot een commissie, om zo voldoende bezetting te
hebben in de commissie.
In 2019 is een voorstel gemaakt om deze twee commissies in 2020 samen te voegen tot 1 commissie
om hiermee de bemensing en continuïteit te waarborgen, daarnaast zit er regelmatig overlap tussen
beide thema’s.

Netwerken
Het Gebiedsplatform vertegenwoordigt het maatschappelijk middenveld van de AlblasserwaardVijfheerenlanden in verschillende netwerken:
In gesprek met wethouders
In 2019 zijn verschillende gesprekken gevoerd met wethouders van de gemeentes, Alblasserdam
(Arjan Krajo), Papendrecht (Kees de Ruiter), Sliedrecht (Piet Vat), Vijfheerenlanden (Maks van
Middelkoop), Molenlanden (Teunis Jacob Slob en Arco Bikker). Tijdens deze bezoeken hebben we de
wethouders en ambtenaren bijgepraat over de activiteiten van het gebiedsplatform Alblasserwaard
Vijfheerenlanden. Daarnaast hebben we ze gevraagd het maatschappelijk middenveld via het
Gebiedsplatform te betrekken bij vraagstukken die relevant zijn voor draagvlak vanuit de
samenleving. De gesprekken hebben we als zinvol ervaren. Elke paar jaar maken we een
dergelijk rondje om bij bestuurlijke en ambtelijke wisselingen het Gebiedsplatform onder de
aandacht te houden. De gemeentes waarderen onze inbreng in maatschappelijk thema’s.

Gebiedscoalitie
Het Gebiedsplatform is een van de partners van de in 2014 opgerichte Gebiedscoalitie AV. De
Gebiedscoalitie is samengesteld uit een vertegenwoordigers vanuit onderwijs, de overheid, het
bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Jan Boele vertegenwoordigt als vicevoorzitter van
het Gebiedsplatform het maatschappelijk middenveld in de Gebiedscoalitie.
De Gebiedscoalitie komt voort uit de Gebiedsdeal. Dit is een afspraak tussen gebiedspartijen om
uitvoering te geven aan hun gezamenlijke groenblauwe ambities. Provincie Zuid Holland heeft voor de
uitvoering van projecten geld beschikbaar gesteld.
De gebiedscoalitie ziet toe op een vlotte uitvoering van de gebiedsdeal. Ze neemt tevens het initiatief
ten aanzien van de totstandkoming van nieuwe deals.
In 2019 is de huidige vorm van de gebiedscoalitie gestopt, vanaf 2020 zal hier een nieuwe invulling aan
gegeven worden

HANCA
De stichting HANCA is ontstaan vanuit het Gebiedsplatform AV naar aanleiding van een vraag van de
voormalige gemeente Molenwaard, om inzicht te krijgen van de historische, archeologische en natuur
elementen in de gemeente. Deze informatie heeft in een GIS omgeving ( informatie op kaarten
geografische kaarten) vorm gekregen. Na afronding is dit project middels een website gepresenteerd
en voor gebruik voor de gemeente beschikbaar. Nu vindt onderzoek plaats voor voormalig
Giessenlanden.
In relatie tot de toekomstige omgevingswetgeving wordt ook gewerkt aan het automatisch muteren
van gegevens tussen de gemeente Molenlanden en HANCA en het voor het publiek openbaar maken
van deze gegevens.

Regionale energiestrategie
De regio heeft een opgave van de Landelijke en provinciale overheid voor het uitvoeren van de
energietransitie.
In een breder verband is hierover overleg tussen de RES vertegenwoordigers uit de Alblasserwaard,
Drechtsteden en de Hoeksewaard. In dit overleg is ook de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
betrokken. Naast de energieopgave is er ook een opgave biodiversiteit. Beide zijn van belang voor
het voortbestaan en de kwaliteit van de aarde en in het bijzonder ook voor onze regio. Om te
voorkomen dat de ene opgave de andere te niet doet, is het van belang in het bijzonder te kijken
naar effecten van de energietransitie op de biodiversiteit.
In onze regio speelt de toepassing van windturbines voor energieopwekking. Windturbines zorgen
voor vogelslachtoffers. Bij de windturbines bij boerderijen zijn het de erfvogels, bij de grotere
windturbines zijn het de trekvogels. Vogelbescherming Nederland en SOVON hebben de
Nationale Windmolen risicokaart samengesteld. Een document waarin de effecten worden
aangegeven van windturbines. Het risico is er. Wij als RES overleg groep willen dat Vogelbescherming
een gedetailleerder onderzoek doet naar windturbines en plaatsen waarbij de vogelsterfte minimaal
si en de opgave voor de transitie wordt gehaald. Het doel hiervan is om beleidsmatig een keuze te
kunnen maken van types, hoogte en locaties voor de turbines.

Ontwikkeling A15
Wij participeren in de MAG Maatschappelijke Advies Groep reconstructie A15 Papendrecht-Arkel.
Mijn inbreng richt zich op het landschappelijke inbreuk van deze reconstructie op onze Waard en
mee koppel projecten zoals zonnepanelen op geluidschermen en een droog-natte faunapassage bij
Hardinxveld-Giessendam. Over dit laatste thema heb ik ook contact met het Waterschap
Rivierenland en de Provincie Zuid-Holland

Balans

20210304 Financiele verantwoording ANBI