Niets doen is geen optie – Bestemmingsplan Kinderdijk

kinderdijkOp 20 juni was de 2e bijeenkomst over Wereld Erfgoed Kinderdijk. Aanleiding van deze bijeenkomst zijn de zorgen

van de inwoners van Kinderdijk over de toename van het aantal toeristen, naar deze unieke plek.
Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK) verwacht dat de
toestroom van toeristen toe gaat nemen tot 600.000 toeristen per jaar.

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Kinderdijk.  Bewoners maken zich vooral zorgen om het toenemende verkeer en de realisatie van een extra gebouw voor educatie en voorlichting over het Wereld Erfgoed. Bewoners deden de suggestie om het Smitgemaal uit te breiden tot één voorlichting- en educatiecentrum. Voor de toenemende verkeersbewegingen is gemeente Molenwaard in gesprek met gemeente Alblasserdam. Een van de ideeën om de verkeersbewegingen te beperken is om toeristen bij Haven Zuid in Alblasserdam te laten parkeren en per boot naar Kinderdijk te vervoeren. Dat er iets moet gebeuren is iedereen duidelijk.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn een aantal zienswijzen ingediend. Deze avond stelde raadsleden in de gelegenheid om vragen te stellen aan de personen en maatschappelijke organisaties die een zienswijze hebben ingediend.

Zienswijze Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

De Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard heeft ook een zienswijze ingediend. Dit omdat de Boezems Kinderdijk zijn aangewezen als Europees beschermd natuurgebied (Natura2000). Dit houdt in dat er een aantal doelen gehaald moeten worden wat betreft aantallen in flora en fauna. In dit geval voornamelijk vogels, zoals de purperreiger, zwarte stern, snor, smient, krakeend en slobeend. Naast de vogels zijn de Boezems Kinderdijk ook het leefgebied van de Noordse Woelmuis.

De zienswijze was meer een advies naar de gemeente. In de plannen was namelijk een steiger gesitueerd op een belangrijke voedselplek voor de zwarte stern. Wanneer deze plek wordt verstoord door mensen kan dat effect hebben op het aantal zwarte sternen. Wat de Boezems Kinderdijk zo aantrekkelijk maakt voor deze trekvogels, is het feit dat zij dichtbij hun broedplaats kunnen foerageren. Hierdoor kunnen zij meer reserves opbouwen voor de grote reis naar het zuiden om te overwinteren.
De Natuur-en Vogelwacht heeft de gemeente geadviseerd de steiger wat op te schuiven, zodat zowel mens als dier kan genieten van wat deze omgeving te bieden heeft. Verder is er een voetgangersbrug en een bezoekmolen opgenomen in de toekomstige plannen. Ook voor deze plekken geldt dat het een belangrijke plek is voor de bijzondere vogels. Door de voetgangersbrug af te schermen, zal de impact voor de vogels geminimaliseerd worden.

Het tekent de wijze waarop wij ons inzetten voor natuur: meedenken, adviseren en altijd denken in oplossingen. De natuur is een mooi iets, daar moeten we als mens koesteren. De kunst is om ecologie en economie in een goede balans te krijgen. Maar dat valt niet altijd mee. Uitgangspunt is de natuur in de Alblasserwaard, een gemeenschappelijk belang.

De geadviseerde maatregelen werden positief ontvangen. De avond had een plezierig informatief karakter met vele vragen en oplossingen.  Het is nu afwachten op het vervolg

Jacques Verhagen –    Natuur-en Vogelwacht Alblasserwaard