Het Gebiedsplatform in 2018

Het Gebiedsplatform heeft zich ook in 2018 weer volop ingezet voor de regio. Als vertegenwoordiger van 26 maatschappelijke organisaties is het Gebiedsplatform in staat de verbinding met het maatschappelijk middelveld in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te leggen. In bijgaand activiteitenoverzicht is een impressie van alle activiteiten opgenomen.

Ruilverkavelingsboerderij in Lexmond

Het Gebiedsplatform hield in 2018 twee plenaire bijeenkomsten met haar achterban. Op 18 april is uitgebreid gesproken over de ‘zichtbaarheid’ van het Gebiedsplatform. Om de zichtbaarheid te vergroten is gesproken over de opzet van een cursus om zo de waarden van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden onder de aandacht te brengen van bewoners in het gebied.

De tweede plenaire bijeenkomst is gehouden op 14 november, in de Schaapskooi te Ottoland. Daar is gesproken over de Regionale Maatschappelijke Agenda aan de hand van de thema’s landschapsontwikkeling, agrarische economie, vrijetijdseconomie, bodemdaling en energietransitie. Draagvlak van dit middenveld bij de realisatie van de plannen en projecten is  buitengewoon belangrijk.

Om het Gebiedsplatform toekomstig bestendig te maken is met enkele betrokken mensen ook nagedacht over de organisatievorm en de mogelijkheden om mensen actief te betrekken, aansluitend bij ieders interessegebied.

Highlights Activiteiten 2018