Natuur en Landschap

Commissie Natuur en Landschap (CNL)

CNL heeft een adviserende rol bij de ontwikkeling van plannen betreffende de inrichting van het agrarische cultuurlandschap in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De adviezen hebben betrekking op het buitengebied, maar ook bij plannen die van invloed zijn op het landschappelijke karakter van het gebied in zijn totaliteit, ingrijpende infrastructurele projecten (dijken/waterkeringen/wegen etc.) of groen-blauwe dooradering kan CNL een ondersteunende en adviserende rol spelen. Door vanaf het begin bij ontwikkelingen mee te denken wordt het draagvlak in de regio plannen en projecten vergroot.

Leden

  • H. de Goeij (Waterschap Rivierenland)
  • Th.B.M. Kerkhof
  • G.J. Kool (Den Hâneker)
  • J. W. Verhagen (Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’)

Adviesaanvragen kunnen ingediend worden bij het secretariaat.

Visies/projecten:

  • Link