Missie

Missie

Het gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft als missie om in de breedte en in de diepte een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de regio. Het gaat hierbij niet alleen om het waarborgen en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten, die vooral te maken hebben met de natuur, het landschap en de agrarische sector. Het bevorderen van cultuurhistorische, archeologische, economische en recreatief-toeristische waarden is evenzeer van belang.
Aan deze taakstelling ligt de opvatting ten grondslag dat de landschappelijke kwaliteit verder reikt dan de esthetische kwaliteit, het ‘plaatje’, van het landschap. Het beeld van het landschap wordt immers in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop het in economisch opzicht wordt benut. Daarnaast moet het landschap een toereikend ecologisch niveau hebben.

Er is daarom sprake van landschappelijke kwaliteit wanneer het landschap zich op functioneel-economisch gebied duurzaam kan ontwikkelen en zowel esthetisch als ecologisch waardevol is. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen de bewoners er met plezier leven en werken. De kwaliteit van het landschap is ook van betekenis voor mensen van buiten het gebied met het oog op de mogelijkheden voor recreatief en toeristisch medegebruik. Daar komt bij dat een aantrekkelijk landschap de weerbaarheid van het gebied verhoogt. Een dergelijk landschap is immers beter bestand is tegen uitholling van binnenuit en ingrepen van bovenaf.

Het gebiedsplatform is voornemens vorm en inhoud te geven aan de beoogde activiteiten door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op de vitaliteit van de regio. Het is de bedoeling in dit kader niet alleen aandacht te besteden aan beleidszaken, maar ook met zaken die verband houden met de uitvoering van het beleid.

Missie aldus vastgesteld te Hilvarenbeek op 31 augustus 2006.  Deze missie is opgenomen in de Gebiedsvisie  “Samen werken aan een duurzame toekomst”.