Kleine windturbines

kleine windturbine

Het Gebiedsplatform kijkt positief terug op de twee participatieavonden georganiseerd rondom het thema “Kleine Windturbines” (winter 2022-2023).

Gemeente Molenlanden heeft het Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden gevraagd om participatieavonden te organiseren om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het beleid voor kleine windturbines te verruimen en zo het belang en de wensen van het gebied te waarborgen. Het Gebiedsplatform heeft een brede achterban en 25 aangesloten organisaties en vertegenwoordigt zo het algemene belang van de regio en leent zich als organisatie bij uitstek voor het organiseren van een participatieproces waarbij de belangen van inwoners het zwaarste wegen.  

Op de eerste participatieavond is duidelijk geworden dat veel inwoners en bedrijven geïnteresseerd zijn in het plaatsen van kleine windturbines en een ruimer beleid voor het plaatsen van kleine windturbines wensen. Met deze ideeën en inbreng heeft het Gebiedsplatform een advies opgesteld. Het college heeft deze inbreng gebruikt bij het opstellen van uitgangspunten voor het beleid en besproken in de commissie en gemeenteraad.
De tweede participatieavond geeft invulling aan de uitgangspunten zoals de raad deze heeft geformuleerd en bouwt voort op ons eerdere advies. Samen maken we zo de uitgangspunten concreet en dragen we bouwstenen aan voor het toekomstige beleid. Ook tijdens deze tweede avond hebben we breed opgehaald wat leeft in ons gebied.

Als Gebiedsplatform hebben we de inbreng uit het gebied uitgebreid besproken, aangevuld en verder verdiept. Naar aanleiding van de twee participatieavonden heeft het Gebiedsplatform een advies uitgegeven aan de gemeente.
Dit advies is gericht op de inhoud en staat los van de politieke discussies die over dit onderwerp worden gevoerd.
Daarnaast blijft het Gebiedsplatform graag betrokken bij de verdere totstandkoming van het beleid. Zo blijft het belang van ons gebied voorop staan, nu en in de toekomst.

Beide adviezen en uitgebreidere samenvattingen van de avond zijn te vinden op de volgende pagina’s: