Terugblik en advies Gebiedsplatform- Participatieavond kleine windturbines

Terugblik en advies Gebiedsplatform- Participatieavond kleine windturbines
Sfeerimpressie van de eerste participatieavond (foto: M. Kok)

Gemeente Molenlanden heeft het Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden gevraagd om participatieavonden te organiseren en zo het belang en de wensen van het gebied te waarborgen. Het Gebiedsplatform heeft een brede achterban en 25 aangesloten organisaties en vertegenwoordigt zo het algemene belang van de regio en leent zich als organisatie bij uitstek voor het organiseren van een participatieproces waarbij de belangen van inwoners het zwaarste wegen.  

Het onderwerp kleine windturbines leeft in Alblasserwaard Vijfheerenlanden! Dat blijkt wel uit de grote opkomst (ruim 100 personen) van inwoners, ondernemers en experts uit het gebied op de eerste participatieavond 30 november 2022. Samen zijn we het gesprek aangegaan over de voor en nadelen van kleine windturbines en hoe en onder welke voorwaarden deze in het landschap passen. 

Op de avond is duidelijk geworden dat veel inwoners en bedrijven geïnteresseerd zijn in het plaatsen van kleine windturbines. Duidelijk werd dat er behoefte is aan ruimer plaatsingsbeleid. Bedrijven, bedrijventerreinen of (een groepje) particulieren willen graag energie opwekken passend bij hun behoefte. Het gezamenlijk plaatsen van een kleine windturbine heeft hierbij de voorkeur. Ook onder agrariërs is er animo voor het plaatsen van kleine windturbines. LTO heeft aangegeven hier vanuit de agrarische sector in toenemende mate vragen over te krijgen en ook boeren in gemeente Molenlanden geven aan dat voor hen het plaatsen van een kleine windturbine erg interessant is. Inwoners willen samen verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. Dat wierp ook vragen op over het plaatsen van kleine windturbines in relatie tot het plaatsen van grote windturbines. 

Met ideeën en inbreng van de  deelnemers aan de eerste avond heeft het Gebiedsplatform een advies uitgebracht aan Gemeente Molenlanden: 

Het college stelt met deze inbreng van het Gebiedsplatform een beleidsnotitie op met daarin randvoorwaarden en bespreekt deze 20 december. Vervolgens wordt de notitie besproken in de commissievergadering van 10 januari. Binnen de gemeenteraad wordt het voorstel besproken op 24 januari. Als de notitie goed wordt bevonden door de raad, komt er begin februari een volgende participatieavond om de opgestelde randvoorwaarden verder in te vullen.  

Advies van het Gebiedsplatform 
Met de inbreng van inwoners, ondernemers en experts komt het Gebiedsplatform het volgende advies voor het aanpassen van het beleid van kleine windturbines. Op basis van dit advies stelt gemeente Molenlanden randvoorwaarden op, die ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het advies van het Gebiedsplatform bevat de volgende punten: 

 • Inwoners en bedrijven hebben veel interesse in het plaatsen van kleine windturbines. Maak het gezamenlijk bezitten en exploiteren van kleine windturbines mogelijk voor groepen, kleine coöperaties en bedrijven, dit komt ten gunste van het draagvlak.  
   
 • Faciliteer als gemeente actief in het plaatsen van kleine windturbines voor particuliere inwoners die (deel)eigenaar willen worden van een kleine windturbine.

 • Garandeer veiligheid en plaats kleine windturbines niet te dicht bij woningen of drukkere plekken. 
   
 • Beperk overlast van kleine windturbines zoals slagschaduw, geluid en ultrasone trillingen.

 • Voorkom verrommeling van het landschap. Maak eenduidig beleid en sta één type molen toe passend bij de verschillende soorten clusters: het open landschap, bedrijventerreinen en lintbebouwing en dorpen.  
   
 • Stel een ecologische toets in om schade aan flora en fauna te beperken en kleine windturbines optimaal te plaatsen. Beperk de schade aan de natuur en zie eventuele schade in het perspectief van een draagkrachtige natuur.   
   
 • Voorkom overbelasting van het energienet door een piek in productie van zon en/of windenergie door stroom op te wekken waar het gebruikt wordt en door te investeren in opslag van energie. Stel een grens vast waarbij investeren in energieopslag verplicht is.  
   
 • Sta het plaatsen van kleine windturbines alleen toe op plaatsen waar de stroom verbruikt wordt. Grote windturbines blijven nodig. Voorkom een woud van molens om aan de RES te voldoen.  
   
 • Houdt naast landschappelijke inpassing ook rekening met de windmolenbiotoop en het rendement bij het plaatsen van kleine windturbines. Zorg dat hier gedegen onderzoek naar wordt gedaan, zodat onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden.

 • Particuliere inwoners hebben interesse om energie op te wekken voor eigen gebruik met verticale windturbines en/of kleine windturbines (passend bij hun eigen energiebehoefte). Maak dit mogelijk in de dorpen.  

Flipover flappen staan hieronder en zijn te openen door op de link te klikken: Bedrijventerreinen, dorpen/lintbebouwing, landschappelijke inpassing en natuur.

Suzanne Bollen in actie met de flappen met daarop de inbreng van de zaal. (foto: J. Verhagen)
Flap Natuur
Flap Landschappelijke inpassing
Flap Dorpen/lintbebouwing
Flap Bedrijventereinnen